Skip to the content

FBS ALS

Baggrund:

Det faldende børne- og ungdomstal i yderområder betyder, at der er klubber i de mindre byer, som må lukke fodbold årgange ned, fordi der er for få børn og unge i årgangene til at stille hold og/eller etablere et træningsmiljø. Der risikerer ikke at være noget tilbud til dem, som gerne vil spille fodbold med mindre, at de melder sig ind i klubber i de store byer. Dette er dræbende for breddefodbolden, som netop har rod i lokalsamfundet, og som skal trives og udvikles her.

Det er derfor nødvendigt at etablere formelle samarbejder på tværs af mindre klubber, så det sikres, at der er et fodboldtilbud til alle børn og unge i lokalsamfundet. Samarbejder, som med et på forhånd aftalt og struktureret grundlag, træder i kraft, når årgange i en eller flere klubber i samarbejdet kommer i den situation, at der ikke er børn eller unge nok i de respektive klubber til at stille egne hold.

Dette er baggrunden for den nærværende klubsamarbejdsaftale.

Formål:

Formålet med klubsamarbejdet er at fastholde og udbygge antallet af pige og drenge fodboldspillere i lokalområdet.

Det er klubbernes holdning, at det er et samarbejde med solidt fundament i breddefodbold, som har til hensigt at give området et løft fodboldmæssigt til gavn og glæde for klubberne i samarbejdet, da den enkelte spiller beholder sit tilhørsforhold (medlemskab af) til den oprindelige klub.

Samarbejdsaftalen og betingelserne heri træder i kraft, når der opstår en situation, hvor én eller flere af klubberne i samarbejdet ikke kan stille hold i en given årgang i egen klub, og derfor indgår et holdsamarbejde. Det er ikke intentionen at regulere, hvordan en årgang håndteres i de enkelte klubber, når der ikke er behov for samarbejde omkring en årgang. Dette afgøres suverænt af den enkelte klub.

Samarbejdet omfatter udelukkende klubbernes hold i børne- og ungdomsårgangene.

Vi ønsker:

 1. At skabe fundamentet og rammerne for at fastholde børn og unge i fodbolden i lokalsamfundet på tværs af samarbejdsklubberne.
 2. At sikre at der er kvalificeret træningstilbud og turneringshold for børn og unge i alle årgange indenfor samarbejdet. Ingen børn og unge skal stoppe til fodbold fordi en klub i samarbejdet ikke har spillere nok til at stille hold.
 3. At det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at gå til fodbold.
 4. At bidrage til at etablere klubmiljøer i samarbejdet, hvor børne- og ungdomsspillere kan udvikle sig gennem gode trænings-sessioner, hvor alle kan være med.
 5. At være med til at udvikle det fodboldmæssige niveau hos samarbejdes klubbernes børn og unge ved bl.a. at tilbyde forskellige aktiviteter, træner seminarer osv.
 6. At fokusere på det hele menneske, og erkende at skole, fritid og sport er vigtige faktorer, der skal gå i spænd for, at den enkelte trives. Det sociale aspekt skal prioriteres.
 7. At arbejde med trænere med et fodboldmæssigt uddannelses-niveau og med personlige egenskaber, der giver basis for udvikling af den enkelte spiller både fodboldmæssigt men også menneskeligt.
 8. At holde et højt informationsniveau til børn og unge samt deres forældre og andre interessenter omkring samarbejdet

Samarbejdets øverste organ er styregruppen, der er sammensat af repræsentanter fra samarbejdsklubberne. Medlemmerne er ligevægtige partnere. Der kan efter behov nedsættes forskellige udvalg, hvor man i samarbejde godkender udvalgenes forslag og beslutninger. Den endelig beslutning ligger i styregruppen.

Alle deltagende klubber har en plads i styregruppen – uanset om klubben pt. ikke har hold, der indgår i et holdsamarbejde.

Det er mest hensigtsmæssigt for samarbejdet, at samarbejdsklubberne deltager i dette uagtet, at man har tilstrækkeligt med spillere i årgangene i egen klub. 

Funktion Navn Klub Mail
Styregruppemedlem Lasse Duus Midtals IF Send mail
Styregruppemedlem Jeppe Lyck-Hansen Midtals IF Send mail
Styregruppemedlem Lars Thomsen Notmark SU Send mail
Styregruppemedlem Nicolaj Midtgaard Egen UI Send mail
Styregruppemedlem Martin Nielsen Hørup UI Send mail
Styregruppemedlem Martin Lykke Lysabild SG Send mail
 1. Klubberne i holdsamarbejde forpligter sig til en efterårs- og forårssæson. Udtrædelse fra samarbejdet sker med 3 måneders varsel inden tilmeldingsfristen i forbindelse med holdtilmelding. Dette drøftes på styregruppens opstartsmøde den første uge marts måned. Aftalen omfatter ikke vintersæsonen, og et eventuelt samarbejde aftales indbyrdes.
 2. Ved ophør af holdsamarbejde tilfalder de enkelte hold og spillere de samarbejdsklubber, som afgav de enkelte hold til samarbejdet.
 3. Holdsamarbejdet aftales mellem de deltagende klubber. Betingelserne nedfældes i en holdsamarbejdsaftale. Eventuelle uenigheder afgøres i styregruppen.
 4. Spillere forbliver medlem i lokalklubben uanset holdsamarbejdet.
 5. Kommunikationen til spillere, forældre og andre interessenter er meget vigtig, og der skal til hver sæsonopstart foreligge en kommunikationspakke indeholdende de relevante informationer. Omfang og indhold defineres af styregruppen.
 6. Trænings- og spillesteder defineres af klubberne i holdsamarbejdet på mødet den første uge i marts måned. Trænerne og andre klubrepræsentanter kan deltage i mødet efter behov.
 7. Samarbejdets klubber skal overholde HAK princippet, hvor der er tages udgangspunkt i Halvdel Af Kampen for spillerne.
 8. Trænere for et holdsamarbejde opfordres at tilrettelægge træning og kampe efter ”DBUs holdninger og handlinger” for børne- og ungdomsfodbold.
 9. Forældre til børn og unge i et holdsamarbejde opfordres til at efterleve
  DBUs 10 forældrebud.
 10. DBU Fair Play – en fælles sag for alle i og omkring samarbejdet.
 1. Aftalen skal godkendes hos de deltagende klubber i forhold til deres vedtægter.
 2. Udtrædelse af aftalen skal af den enkelte klub skriftligt opsiges og varsles 3 måneder inden udgangen af den første uge i marts måned overfor styregruppen.
 3. Aftalen er gyldig så længe samarbejdet består af min. 2 samarbejdsklubber.
 4. Modtager FBS ALS økonomisk støtte fra eksempelvis sponsorer, fonde eller lignende skal disse benyttes til at styrke samarbejdet, og anvendelsen af midlerne besluttes i styregruppen.
 5. Konsekvenser ved manglende overholdelse af samarbejdsaftalen. Styregruppen afklarer tvivlsspørgsmål, hvorfor det er vigtigt at deltagerne i styregruppen har beslutningsmandat.
 6. Nye klubber kan optages efter godkendelse af styregruppen. Indtrædelse som ny samarbejdsklub betyder, at man anerkender den til enhver tid gældende samarbejdsaftale.
 7. Der udarbejdes et årshjul i forhold til samarbejdet, hvor der ind tænkes træneruddannelse, uddannelse for klubledere samt netværksarrangementer. Fælles for disse arrangementer er, at de afholdes som klubkurser i lokalområdet.

Ønsker klubber i et holdsamarbejde af afholde aktiviteter i forbindelse med samarbejdet, så orienteres styregruppen.