Skip to the content

Nyheder

Årsmøde i MIF tennis

Onsdag, den 8. februar 2023 kl. 19.00 i Augustenborghallerne.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
     Bestyrelsen foreslår Peter Thomsen som ordstyrer og Bent Larsen som referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning 2022.
 Kontingent
 Anlægget og pavillon
 DGI tennis
 Fysioterapi
 DGI Landsstævne
 Klubmesterskaber
 Arrangementer i øvrigt
 Vækstaftale
 Indendørs tennis
 Samarbejde med gymnastik
 Skiltning til tennisanlægget
 Nye tiltag
4. Regnskab, urevideret 2022 og budget 2023.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
 Bent Larsen, bestyrelsen foreslår genvalg.
 Bruno Pfeffer, bestyrelsen foreslår genvalg.
 Thorkild Holm, ønsker ikke genvalg.
 Valg af suppleanter.
7. Eventuelt.
Forslag til punkt 5 bedes fremsendt til Kurt Christensen på mail: kurt.midtkobbel@outlook.dk
senest den 25. januar 2023.
Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

 

 

Referat fra årsmøde i MIF Tennis – den 08.02.2023

 

Tilstedeværende bestyrelse: Thorkild Holm, Marion Knudsen, Kurt Christensen Bruno Pfeffer Verner Jochimsen og Bent Larsen
Herudover var yderligere 7 medlemmer mødt op inc. Suppleant Jan Ringive

 

Referat:

 

1. Peter Thomsen valgt til ordstyrer, Bent Larsen valgt til referent.

 

2. Indkaldelse samt dagsorden blev godkendt.

 

3. Beretning 2022 fremlagt af formand Kurt Christensen.
Kurt har overtaget formandsposten efter Thorkild, og han gav en bred detaljeret orientering om klubben og aktiviteterne. Pavillonen er vedligeholdt med nyt træværk på de steder der var problemer, og den har fået et par gange maling udvendigt. I år skal der foretages vedligehold indvendigt.
Medlemstallet er på niveau med sidste års medlemstal på 41 medlemmer, og der er indført 2 nye kontingentsatser for de medlemmer som kommer til sidst på året. Kontingentet bibeholdes da økonomien ser fornuftig ud.
Der har været afholdt 3 velbesøgte dropin arrangementer, hvoraf en af dem var i forbindelse med standerhejsning.
Der er indgået en 3 årig vækstaftale med DGI, som skal sikre gode tennisoplevelser samt flere medlemmer.
Formandens beretning blev godkendt.
Den ordrette beretning i sin fulde længde vil blive fremlagt i klubhuset

 

4. Regnskab 2022 – Budget 2023 fremlagt af kasserer Marion Knudsen
Det ureviderede regnskab samt budget blev gennemgået.
Der budgetteres med en lille underskud i afdelingen i størrelsesordenen 5.800 Kr.
Regnskab vil blive forelagt MIF generalforsamling for godkendelse.
Endeligt regnskab vil blive fremlagt i klubhuset

 

5. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag

 

6. Valg til Bestyrelsen
Bent Larsen og Bruno Pfeffer blev genvalgt til bestyrelsen
Ole Beck blev valgt ind i bestyrelsen (Thorkild Holm ønskede ikke genvalg)
Jan Ringive og Thorkild Holm blev valgt til suppleanter

 

7. Evt.
Der var igen stor ros til baneholdet som gør en god indsats i forbindelse med klargøring samt nedtagning af banerne.
Stort tak til Elke og Kurt som holder klubhus og anlæg samt servicerer ved dropin arrangementerne.
Der var en henstilling om at der blev lavet større hold på seniorholdene som spiller om formiddagen, da der flere gange var problemer med at stille fuldt hold.
Spilleplaner for alle formiddagshold skal rundsendes til alle spillerne.
Hvis der laves flere dropin aftener, så skal det stadig væk være muligt at købe pølser m.v.
Skal klubben fortsat være en del af MIF?

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Bent Larsen
Referent