Spring til hovedindhold Spring til siddefod

Vedtægter mv.

Vedtægter for Midtals Idrætsforening

§ 1 Navn og hjemsted
Navn: MIF (Midtals Idræts Forening) 
Hjemsted: Sønderborg kommune.  

§ 2 Formål
Det er foreningens formål, at skabe rammer for et fællesskab, såvel idrætsligt som kulturelt, hvor gode oplevelser sættes i højsædet.  

§ 3 Driftsform
Almennyttig forening med indberetningspligt af sporadisk udbetaling af B-indkomst.  

§ 4 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i foreningens formål, såvel aktive som passive.  

§ 5 Forpligtelser
Medlemmerne er pligtige til at overholde såvel foreningens egne love og reglementer, som love og reglementer i de organisationer, som foreningen er tilsluttet. Foreningen er tilsluttet DIF, DGI, DBU og DHF og derved underkastet disse organisationers vedtægter og love.  

§ 6 Foreningens opbygning
Foreningens opgaver varetages af følgende:  

a) Generalforsamlingen
b) Hovedbestyrelsen (HB)
c) Forretningsudvalget (FU)
d) Afdelinger e) Revisorerne    

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, afholdes i marts med 14 dages indvarsling. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til MIF’s formand senest 8 dage før.  

Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan afholdes ON-LINE eller Hybrid.

Stemmeret på generalforsamlingen har såvel aktive som passive medlemmer der er fyldt 15 år, der ikke er i kontingentrestance og som har meldt sig ind i MIF senest 14 dage før generalforsamlingen og betalt kontingent.  

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

I afdelinger med medlemmer under 15 år, er forældre eller værger stemmeberettigede med 1 stemme pr. medlem.  

Valgbare er alle, som har stemmeret. Dog kan personer under 18 år ikke vælges til formand eller kasserer. Valgene afgøres ved simpelt flertal, og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt 1 medlem forlanger skriftlig afstemning, skal dette foregå, ellers foregår afstemningen ved håndsoprækning.  

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt  

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at et krav herom er modtaget, og der skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.  

§ 9 Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, samt 1 medlem fra hver afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens aktiviteter med ansvar for generalforsamlingen.  

§ 10 Forretningsudvalg
Forretningsudvalget, der tager sig af foreningens overordnede sager, består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og en medlemsadministrator.  Formand og sekretær er på valg i ulige årstal, næstformand, medlemsadministrator og kasserer i lige årstal. Så længe vi har en ekstern kasserer (Ekstern Bogholderi), skal denne på valg hvert år.  Der skal hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant til forretningsudvalget.  

§ 11 Afdeling
Hovedbestyrelsen opretter og nedlægger afdelinger, eller afgør om en eventuel ny aktivitet skal placeres under en allerede eksisterende afdeling.  

En afdeling skal være etableret før sæsonstart, dog senest før generalforsamlingen som afholdes i marts, og være godkendt af hovedbestyrelsen.    

Nedlæggelse af en afdeling skal være godkendt af hovedbestyrelsen før MIF’s generalforsamling. Afdelingens formue/gæld og aktiver tilfalder hovedafdelingen, og intet kan udloddes til medlemmerne.  

En afdelingsbestyrelse består af en formand og en kasserer, samt et antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter behov. Afdelingen varetager en idrætsgren eller anden aktivitet ifølge foreningens formål. 

Det er ligeledes afdelingernes opgave at afvikle træning, turnering og andre arrangementer. Afdelingerne skal senest 1. november fremsende et budgetforslag for det kommende år til forretningsudvalget. Budgetterne skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 12 Afholdelse af årsmøder i de enkelte afdelinger
Afdelingens bestyrelse gennemfører årsmødet, der afholdes hvert år, minimum 3 uger før MIF’s ordinære generalforsamling. Årsmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel via opslag og på foreningens officielle hjemmeside.  

Årsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan afholdes ON-LINE eller Hybrid.

De fremmødte til årsmødet er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte medlemmer. Afdelingsbestyrelsen vælges af de stemmeberettigede medlemmer i afdelingen. I afdelinger med medlemmer under 15 år er forældre eller værger stemmeberettigede med 1 stemme pr. medlem. MIF’s hovedbestyrelse og inviterede gæster (uden stemmeret) har adgang til årsmødet.  

Bestyrelsesmedlemmerne i afdelingerne vælges normalt for 2 år ad gangen efter samme principper som forretningsudvalget. Alle afstemninger skal ske skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. Der føres referat over vedtagne beslutninger.  

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indleveret skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage før årsmødets afholdelse.  

§ 13 Ekstraordinært årsmøde i de enkelte afdelinger
Afholdes, når 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøde indvarsles efter samme gældende regler som ordinært årsmøde, og skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.  

§ 14 Revisor
For 1 år ad gangen vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant på generalforsamlingen. Revisorerne skal kritisk gennemgå og revidere foreningens regnskab.  

§ 15 Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom, samt ved lånoptagelse, af den samlede bestyrelse.  

§ 16 Regnskab
Kassereren fører regnskab for foreningens indtægter og udgifter for hver afdeling.  

Større ikke budgetterede udgifter skal godkendes af hovedbestyrelsen.  

Foreningens kontante beholdning, ud over kr. 5.000, skal indsættes i en bank eller sparekasse under foreningens navn og således, at den kun kan hæves eller omsættes ved kassererens eller dennes befuldmægtigede. Fuldmagten kan kun udstedes af forretningsudvalget.  

På hvert hovedbestyrelsesmøde og forretningsudvalgsmøde aflægger kassereren beretning om de væsentlige bevægelser i regnskabet, samt status over kassebeholdningen.  

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.  Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før generalforsamlingen.  

§ 17 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.  

§ 18 Kontingent
På grundlag af afdelingens budgetforslag og foreningens økonomiske status, fastsættes kontingent for de enkelte hold af afdelingerne.  

§ 19 Disciplinærudvalg
Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte et disciplinærudvalg til at behandle sager  vedrørende:  

 Pædofili
 Rusmidler
 Opførsel

Disciplinærudvalget vil bestå af FU, disciplinærudvalget skal høre begge parter. Generelt ved alvorlige konflikter: Informér altid den siddende formand, før der træffes en beslutning i den enkelte afdeling. 

Disciplinærudvalget har bemyndigelse til at ekskludere - give karantæne eller andre former for  Straf/sanktion til medlemmer af Midtals Idrætsforening.  

Straffen/sanktionen kan ikke ankes.  

§ 20 Opløsning
Hvis en afdeling, i tilfælde af MIF’s ophør, ønsker at fortsætte som selvstændig forening, kan afdelingens værdier, udstyr, materialer og lignende tildeles den nye forening, efter eventuelle gældsforpligtelser er indløst. Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Hovedbestyrelsen fordeler foreningens ejendele og økonomiske midler til idræt- og ungdomsarbejde i Augustenborg og Ketting sogne.  

 Revideret 25. marts 2015 
 Revideret 30. marts 2016
 Revideret 29. marts 2017
 Revideret 21. marts 2018
 Revideret 24. juni  2020
 Revideret 22. marts 2023
 Revideret 20. marts 2024

 

Samværspolitik for MIDTALS IDRÆTSFORENING

Midtals Idrætsforening har lavet en samværspolitik, der indeholder foreningens holdninger og retningslinjer til nogle helt konkrete problemstillinger i foreningens regi. Vi har valgt, at vores samværspolitik skal omhandle vores opførsel både når vi er i vores egen klub og når vi er på besøg hos andre foreninger eller når vi på den ene eller anden måde repræsenterer MIF.

Samværspolitikken skal ligeledes omfatte :

Pædofili  

Alkohol

Euforiserende stoffer

Opførsel

Skolelærerparagraffen

 

Pædofili

Midtals Idrætsforening ønsker, at sikre vores børn og unge under 15 år mod pædofili. Dette skal ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til. Dette skal være med til at skabe tryghed.

MIF vil benytte sig af den kontrolmulighed, som cirkulæret om behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister §36, som giver MIF mulighed for at tjekke, hvorvidt trænere, instruktører, holdledere og andre, der har med børn at gøre, er sigtet eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Dette register omfatter alene personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofili. Rent praktisk skal de pågældende trænere og ledere give skriftlig samtykkeerklæring før MIF må søge oplysninger om den pågældende i registret. Foreningen er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.

Alle trænere og ledere opfordres til at give samtykke til, at MIF må hente oplysninger i henhold til §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til straffelovens §222 og §232. Ingen træner og leder kan arbejde i foreningen, hvis de er sigtet eller dømt i henhold til straffelovens §222 og §232.

Midtals Idrætsforening bygger på frivillighed. Ledere og frivillige og ofte trænere og instruktører.

Børnene kommer også frivilligt og det er det centrale element i afdelingerne.

Idræt og sport er også at vise følelser. Her skal der også være plads til sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende hånd efter et nederlag eller hvis man har slået sig.

Nogle gange er der behov for hjælp til at udføre bestemte bevægelser og andre gange kan det være af sikkerhedsmæssige hensyn, at en træner griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene og det er derfor vigtigt, at en evt. mistanke bliver behandlet fortroligt.

 

Alkohol

Ved arrangementer og fester i foreningens regi følger vi lovens retningslinjer ingen udskænkning til unge under 18 år. Medlemmer under 18 år må ikke nyde øl eller spiritus efter træning eller kamp i MIF-regi. MIF forventer, at det samme glæder ved deltagelse i stævner eller lignende. Her repræsenter vi jo MIF udadtil. MIF forventer, at voksne har et fornuftigt forhold til alkohol, når der er børn og unge til stede. Her skal du som voksen være et godt eksempel overfor de unge. Trænere, instruktører og ledere må ikke indtage alkohol under træning eller kamp.

Sanktioner: BORTVISNINGS/KARANTÆNE.

 

Euforiserende stoffer

INDTAGELSE ELLER SALG AF EUFORISERENDE STOFFER MEDFØRER EKSKLUDERING FRA MIF.

 

Opførsel

MIF forventer, at vores medlemmer, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for foreningen uanset om de er på hjemmebane eller gæster andre klubber og foreninger. Vi skal alle være med til at give foreningen et godt image, både overfor unioner, foreninger og dommerklubber.

 

Skolelærerparagraffen

De fleste er klar over, at den seksuelle lavalder er 15 år, og at det er strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år. Herunder er også den såkaldte "skolelærerparagraf", som er et andet navn for straffelovens paragraf 223.

I henhold til denne paragraf må du ikke, dersom du er lærer, træner, leder eller lignende og varetager undervisning, samtidig have et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Sådan står der i straffeloven

§ 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 225 Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.


MIF forventer:

 • at alle bidrager til en positiv ånd og omgangstone ved træning og kamp.
 • at alle aktive udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammerater. Der skal være plads til alle.
 • at alle udviser fairplay.
 • at alle er loyale overfor klubben.
 • at alle forældre og gode tilskuere, der støtter vores hold, uden at genere modstanderne og dommerne.
 • at alle forældre, der kører for MIF udviser ansvar, når de kører med børn og trænere.
 • at alle voksne i MIF er beviste om, at de er rollemodeller for klubbens børn og unge.

 

Ansvaret for overholdelsen af disse regler har alle, der har med foreningen at gøre, både medlemmer og ledere.

MIF FORVENTER, AT ALLE BIDRAGER TIL AT GØRE MIF TIL EN GOD FORENING. 

Disse regler skal udleveres til samtlige af vores medlemmer, trænere, instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer. De enkelte afdelinger i MIF er selv ansvarlige for, at disse bliver udleveret til de pågældende personer, samt når der kommer nye medlemmer til. 

Børneattester

Alle ansatte og frivillige, der har adgang til børn og unge under 15 år i DGI, skal have en blank børneattest og bliver derfor tjekket hos Rigspolitiet. Det sker for at sikre, at ingen, der er dømt eller tiltalt for seksuelle overgreb mod børn, kan være ansat eller frivillig i DGI.

DGI anbefaler at foreningerne indhenter børneattester på alle trænere, instruktører og holdledere, der er tilknyttet hold med personer under 15 år.

For at få penge fra ”Sønderborg Ordningen” skal der indhentes børneattester.

MIF-regler for "Børneattester"

 1. MIF - vil overholde lovkravet. 
 2. MIF - kontaktperson er foreningens formand. 
 3. MIF - der er udpeget en ”Børneattest Ansvarlig” for hver afdeling med børn under 15 år. 
 4. MIF - vil indhente ”Børneattester” hvert år, når den enkelte afdeling har opstart på en ny sæson. 
 5. MIF - har et fællesskema, som den ansvarlige skal sørge for bliver udfyldt og sendt til kontaktpersonen ved sæsonopstart. (find skema her)
 6. MIF - vil have ”Børneattester” på HB dagsorden hver gang.

Sådan indhentes en digital børneattest

 1. MIF afdelingsansvarlig udfylder skemaet og sender det til den ansvarlige for MIF.
 2. Ved at du udfylde skemaet, giver træner/instruktør MIF lov til at indhente oplysninger hos Rigspolitiet.
 3. MIF formand indrapporterer ”Navn og efternavn, samt CPR-Nummer” online – husk det er alle cifre, også de sidste 4.
 4. Vedkommende du har bedt om børneattest på, modtager nu et brev fra Rigspolitiet i sin e-boks, hvor vedkommende skal give sit samtykke – du bedes give dit samtykke hurtigst muligt og indenfor 14 dage ellers kommer den retur.
 5. Foreningen modtager herefter en børneattest på personen i sin digitale postkasse og det er kun 2 personer, der har adgang her, det er kassereren og formanden.

Vedr. tilmelding til hold og aktiviteter i MIF

Tilmelding til hold og aktiviteter i MIF online tilmelding via hjemmesiden.

Betaling kan foregå online med: Dankort, Visa/Dankort

Fortrydelse og afmelding

Tilmeldingen er bindende 14 dage efter holdets opstart og kursusgebyret refunderes ikke. Er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til tredje part efter aftale med MIF senest en uge før aktivitetens start.

Levering

Levering er foretaget, når kurset eller aktiviteten er igangsat. Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser. Ved eventuel aflysning af kurset eller aktivitetens startdato ændres. Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Personlige oplysninger

MIF vil beskytte oplysninger, der er givet i forbindelse med registrering på hjemmesiden. Informationer vil ikke videregives til tredje part udenfor MIF, dog vil ekstrakt af oplysningerne blive givet til MIF jfr forvaltningsreglerne der er gældende for idrætsforeninger i MIF. Ved tvivl eller uoverensstemmelse I tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelse om handelsbetingelserne vil MIF, afgøre fortolkningen af reglerne. MIF forbeholder sig ret til at ændre eller rette i handelsbetingelserne uden varsel.

Brug af materiale

Alt materiale på denne webside ejes MIF. Materialet beskyttes af loven om copyright og varemærker. Sidens indhold er kun til privat brug, og ikke beregnet for kommercielle organisationer.

Forbehold

MIF indtastningsfejl i forbindelse med annoncering mv. af arrangementer og hold.

Henvendelse: kontingent@mif.dk

MIF's Privatlivspolitik

Den 25. maj trådte en række nye regler i kraft. Reglerne går samlet under betegnelsen GDPR – General Data Protection Regulation - Det har blandt andet betydet en opdatering af vores regler for behandling af personlige oplysninger.

Klik her for at læse om MIF’s behandling af personoplysninger.

Referater fra MIF HB-møder og MIF Generalforsamlinger